مدرسين گروه ارشد كامپيوتر- نرم افزار
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دانشگاه محل اخذ
دریافت رزومه
 دکتر حامد وحدت نژاددکترا مهندسی کامپیوتر-نرم افزاردانشگاه صنعتی اصفهانرزومه
 دکتر محمد رضویدکترا برق  رزومه
 دکتر        هاونگیدکترا برق  رزومه