فرم هاي خام

مراحل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعیین استاد راهنما(فرم شماره 1)

فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 2)

عدم تکرار موضوع پایان نامه (فرم شماره 3)

فرم گزارش سه ماه پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 5)

فعالیتهای پزوهشی برگرفته از پایان نامه(فرم شماره 6)

فرم اخذ مجور دفاع از موسسه (فرم شماره 7)

فرم اعلام نظر اولیه داور(فرم شماره 8)

فرم ارزیابی روند پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 9)

فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 10)

فرم صورتجلسه دفاع (فرم شماره 11)

فرم ایرادات و اشکالات مطرح شده توسط هیات داوران(فرم شماره 12)

فرم رفع ایرادات و اشکالات پایان نامه(فرم شماره 13)

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه(فرم شماره 14)

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 15)

فرم تعهد دانشجو جهت ثبت نمره پایان نامه بدون احتساب مقاله(فرم شماره 16)

اطلاع رسانی جلسه دفاع

نکات و نحوه منابع در پروپوزال نویسی و پایان نامه

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد