مدرسين گروه ارشد عمران- راه و ترابري
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
دکتر مرتضی عراقیدکتراعمران گرایش راه و ترابریرزومه
دکتر محمد اکبریدکترا عمران گرایش نقشه برداریرزومه
 دکتر ابراهیم میرزایی دکترا عمران-راه و ترابریرزومه
دکتر مجتبی محمدی دکترا عمران گرایش ژئوتکنیکرزومه
دکتر جواد طیبیدکترا ریاضیرزومه
دکتر سید امین خاتمیدکترا ریاضیرزومه

 چارت دروس عمران گرایش راه و ترابری