مدرسين گروه ارشد عمران گرايش سازه
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
دکتر صادق اعتدالیدکترا عمران گرایش سازهرزومه
دکتر منصور باقریدکترا عمران گرایش سازهرزومه
دکتر محمد خسرویدکترا مکانیکرزومه
دکتر هاشم جهانگیردکترا عمران گرایش سازهرزومه
دکتر ایمان منصوریدکترا عمران گرایش سازهرزومه
دکتر محمدامین خاتمیدکترا ریاضیرزومه
دکتر جواد طیبیدکترا ریاضیرزومه

 چارت دروس عمران گرایش سازه