مدرسين گروه معماري
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
سمیه کاظمیکارشناس ارشد معماریرزومه
مجید چهکندی نژادکارشناس ارشد معماریرزومه
 اسیه بهروانکارشناس ارشد طراحی شهریرزومه
محمد محسن فروزانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستاییرزومه
فاطمه توکلی فردکارشناس ارشد معماریرزومه
 علیرضا مهاجرکارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخیرزومه
صدیقه آجرکارکارشناسی ارشد معماریرزومه