مقاطع رشته معماري

کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1-معماری- نقشه کشی(چارت دروس)

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):

1-علمی کاربردی معماری (چارت دروس)