مدير گروه معماري
نام و نام خانوادگی : سمیه کاظمی
مدرک : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
ساعات حضور : پنج شنبه ها ساعت 9الی 14