مدرسين گروه تاسيسات
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
محمد ازادی مود تاسیساترزومه
مهدی حسن ابادیتاسیساترزومه
وحید مودیکارشناسی ارشد مکانیکرزومه
مهدیه شفیع پوردانشجو دکترا مهندسی مکانیک-طراحی جامداترزومه
میلاد صباغکارشناس ارشدمهندسی مکانیک -تبدیل انرژیرزومه
جعفر نصرآبادیکارشناس ارشد مهندسی مکانیک -تسلیحاترزومه