مقاطع رشته تاسيسات

کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1-تاسیسات تهویه مطبوع(چارت دروس)

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):

1-مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی -برودتی (چارت دروس)