مدرسين گروه حسابداري
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیدریافت رزومه
محمود اکرمیکارشناسی ارشد حسابداریرزومه
مهدی ثقفیکارشناسی ارشد حسابداریرزومه
سمیرا بلوچیکارشناسی ارشد حسابداریرزومه
میلاد جعفریکارشناس ارشد حسابداریرزومه
ملیحه رضاییکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالیرزومه
الهام عزیزیکارشناس ارشد مدیریت مالیرزومه
محمدکاظم عبدالرزاق نژادکارشناس ارشد مدیریت مالی دولتیرزومه
ناهید رضاییکارشناسی ارشد حسابداری رزومه