مقاطع رشته حسابداري

کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1-حسابداری- بازرگانی(چارت دروس)

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):

1-علمی کاربردی حسابداری (چارت دروس)

کارشناسی ارشد (از طريق کنکور سراسری ارشد):
1-حسابداری