مقاطع رشته كامپيوتر

کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1-نرم افزار کامپیوتر(چارت دروس)

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):

1-مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار (چارت دروس)

کارشناسی ارشد (از طريق کنکور سراسری ارشد):
1- کامپیوتر- نرم افزار