مدرسين گروه برق
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
ابراهیم عارفی مقدمکارشناس ارشد برق-قدرترزومه
مهدی بنی اسدیدانشجو دکترا برق گرایش قدرترزومه
کاظم دستگردیکارشناس ارشد برق-کنترلرزومه
صالحه افشاریاندانشجو دکترا برقرزومه
محمد مهدی قاسمی پورکارشناسی ارشد برق-قدرترزومه
مهدی خسروی زادنبهکارشناسی ارشد برق-کنترلرزومه
حجت حاجی آبادیدانشجو دکترا برق-کنترلرزومه