مقاطع رشته برق

کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1-الکتروتکنیک - برق صنعتی(چارت دروس)

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):

1-مهندسی تکنولوژی برق قدرت (چارت دروس)