مدير گروه برق
نام و نام خانوادگی : ابراهیم عارفی مقدم
مدرک : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
زمان حضور  : پنج شنبه ها 12 الی 14

                                                                      سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی برق گرایش مخابرات دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

فوق لیسانس مهندسی برق گرایش قدرت -ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت دانشگاه تهران