مدرسين گروه عمران
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
مصطفی اکبرزادهکارشناس ارشد عمران گرایش سازهرزومه
محمود چاوشانکارشناس ارشد عمران گرایش سازهرزومه
مجتبی محمدیدانشجو دکترا عمران گرایش ژئوتکنیکرزومه
شهاب الدین سپهریکارشناس ارشد عمران گرایش سازهرزومه
جعفر یوسفی کارشناس ارشد عمران گرایش زلزلهرزومه
عباس الوانیکارشناس ارشد سازه های آبیرزومه
فرزاد سعیدیکارشناس ارشد عمران گرایش سازهرزومه
 احسان کرباسچیکارشناس ارشد سازه های آبیرزومه
 حسن رضا بهروزیکارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخترزومه
مهدی حسین آبادیدانشجو دکترا زمین شناسیرزومه
علی حسین پورکارشناس ارشد عمران-سازهرزومه
محمدحسن حسینیدانشجو دکترا عمرانرزومه
مهران ملکی نیاکارشناس ارشد مهندسی معدن-استخراج معدنرزومه
 ابراهیم میرزاییدانشجو دکترا عمران-راه و ترابریرزومه
جعفر یوسفیکارشناس ارشد عمران گرایش مهندسی زلزلهرزومه