مقاطع رشته هاي عمران

کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):
1- کارهای عمومی ساختمان

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):

1-مهندسی تکنولوژی عمران عمران(چارت دروس)

2-اجرایی عمران

کارشناسی پیوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):

1-مهندسی عمران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):

1-عمران- سازه (چارت دروس)

2-عمران- راه و ترابری(چارت دروس)