مدير گروه عمران
نام و نام خانوادگی : مصطفی اکبرزاده
مدرک : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
ساعت حضور : پنج شنبه ها   12 الی 13:30

سوابق تحصیلی:

لیسانس ساختمان از دانشکده فنی ومهندسی کرمانشاه

فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش سازه

پست الکترونیک:

eng_akbar1363@yahoo.com