چارت دروس

چارت ترمی رشته برق-کاردانی

چارت ترمی رشته برق-کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته تاسیسات -کاردانی

 چارت ترمی رشته تاسیسات-کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته

چارت ترمی رشته حسابداری  -کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته عمران ورودی قبل از 93 کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته عمران-ورودی مهر93 به بعد کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته اجرائی عمران کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته عمران-کارشناسی پیوسته

چارت ترمی رشته کارهای عمومی ساختمان-کاردانی

چارت ترمی رشته کامپیوتر-کاردانی

چارت ترمی رشته کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته معماری-کاردانی

چارت ترمی رشته معماری -کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته مهندسی شهرسازی-کارشناسی ناپیوسته

چارت ترمی رشته مهندسی پزشکی-کارشناسی پیوسته

چارت ترمی رشته عمران سازه ورودی های قبل 95 -کارشناسی ارشد
چارت ترمی رشته عمران سازه ورودی های 95 و به بعد -کارشناسی ارشد
چارت ترمی رشته عمران راه و ترابری ورودی های قبل 95 -کارشناسی ارشد
چارت ترمی رشته عمران راه و ترابری ورودی های 95 و به بعد -کارشناسی ارشد
چارت ترمی رشته حسابداری-کارشناسی ارشد