هيئت موسس
نام و نام خانوادگیسمترشتهمدرکدانشگاهسال اخذدریافت رزومه
علیرضاپورخبازرئیس هیئت موسسهمحیط زیستدکتری جرج آگوست گوتینگن2007رزومه
حمیدرضاپورخبازهیات موسسبرنامه ریزی شهریدکتریتهران 1389رزومه
فریدمرادی نژادهیات موسس باغبانی دکتری استرالیا2006رزومه
محمدعلی شمسی نژادهیات موسسبرق-الکترونیکدکتریINPL فرانسه2007رزومه
مهدی عبدالرزاق نژادهیات موسس علوم فقه فوق لیسانسرزومه
زهرا شجاعیهیات موسسعلوم صنایعدکتریناتینگهام انگلستان2006رزومه