مدرسين گروه حسابداري
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
دریافت رزومه
محمود اکرمیکارشناسی ارشد حسابداریرزومه
مهدی ثقفیکارشناسی ارشد حسابداریرزومه
سمیرا بلوچیکارشناسی ارشد حسابداریرزومه
حوا محمدپرستکارشناس ارشد علوم اقتصادیرزومه
ملیحه رضاییکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالیرزومه
الهام عزیزیکارشناس ارشد مدیریت مالیرزومه
محمدکاظم عبدالرزاق نژادکارشناس ارشد مدیریت مالی دولتیرزومه
 ناهید رضاییکارشناسی ارشد حسابداری رزومه